top of page

ETISKE RETNINGSLINJER FØNIX MILJØ AS ORG. NR. 997 185 455

GENERELLE PRINSIPPER
Fønix Miljø AS håndterer innsamlede metallrester etter kremasjoner. Dette er en virksomhet som byr på særlige etiske utfordringer. Vi har derfor definert følgende nøkkelkrav til vår aktivitet: 

 • Virksomheten er religiøst, politisk og økonomisk uavhengig. 

 • Vi forplikter til oss til å utføre våre aktiviteter med integritet og høy etisk standard. 

 • Dette innebærer blant annet at vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet. Både ledelse og ansatte har ansvar for at disse prinsipper etterleves. 

 • Ledelse og medarbeidere skal være seg bevisst på at vårt arbeide kan påvirke grunnlaget for allmennhetens tillit til og holdning til landets krematorier. Ledelse og medarbeidere skal derfor aktivt ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis. 

 • Vi vil overholde alle lovbestemte krav som gjelder for den virksomhet vi driver. Alle forplikter seg til lojalt å overholde dette. 

 • Vi respekterer FNs menneskerettserklæring og vedkjenner oss vårt ansvar til å følge de krav som derved stilles til vår aktivitet. Dette gjelder både overfor våre ansatte og det samfunn vi arbeider og lever i. 

 • Vi har en åpen dialog med de som påvirkes og involveres i våre aktiviteter. Vi besvarer forespørsler fra eksterne og kunder og kommuniserer med de som påvirkes av vår virksomhet. Også i denne kommunikasjon skal det legges stor vekt på åpenhet. 

 • All behandling, transport og oppbevaring av innsamlede metallrester etter kremasjoner skal foregå med verdighet og respekt. 

 • Fønix Miljø skal så langt det er mulig se til at gjenvunnet metall blir brukt til fredelige formål.  

 • Fordi virksomheten tilstreber åpenhet i all sin virksomhet skal krematorier som deltar i returordningen få tilsendt regnskapsrapport for virksomheten, og en oversikt over fordeling av virksomhetens overskudd. 

FORHOLD TIL ANSATTE

Virksomheten vil tilstrebe et godt og stabilt forhold til alle ansatte, basert på gjensidig respekt og verdighet. Ansettelsesvilkår som tilbys våre ansatte skal tilfredsstille minimumskrav i nasjonal lovgivning. 

 • Vi tilstreber å tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø, og forplikter oss til å arbeide med løpende forbedringer. 

 • Vi skal tilby like muligheter til alle ansatte uansett rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet eller andre særpreg. Vi aksepterer ikke diskriminering eller mobbing. 

 • Vi skal legge til rette for at ansatte eller andre personer knyttet til virksomheten kan rapportere legitime bekymringer eller misnøye på en slik måte at det sikrer riktig behandling og riktig tiltak uten at den som rapporterer risikerer gjengjeldelse. 

 • Vi aksepterer ansattes rett til å opprette eller bli medlem i fagforeninger, i henhold til gjeldende  regler og praksis.  

 • Vi forplikter oss til å tilby opplæring og mulighet for videreutdanning som er hensiktsmessig med tanke på nåværende og fremtidig utviklingsplaner for den enkeltes ansatte. 

 • Vi ansetter ingen under 15 år, og forplikter oss til ikke å bruke tvungen arbeidskraft. 

FORRETNINGSETIKK

Korrupsjon, bestikkelser og konkurransehindrende aktiviteter vil virke ødeleggende for vår virksomhet, og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Fønix Miljø AS tolererer ikke slike aktiviteter.  

 • Vi skal ikke bryte gjeldende konkurranselovgivning. 

 • Vi skal ikke direkte eller indirekte, for og oppnå eller beholde forretningsaktiviteter eller sikre andre urettmessige fordeler for Fønix Miljø AS, tilby eller gi urettmessig penger eller andre verdier til noen person eller selskap i den hensikt å påvirke denne personen eller dette selskapet til å handle i strid med de plikter vedkommende person eller selskap er bundet av. 

 • Vi skal ikke direkte eller indirekte anmode om eller akseptere noen form for urettmessig betaling eller andre verdier som tilbys oss, i den hensikt å påvirke oss til å handle i strid med de plikter vi er bundet av. 

 • Vi rapporterer regnskapsmessige transaksjoner korrekt ved å rapportere i henhold til gjeldende regnskapsprinsipper og lovgivning på området. 

MILJØ 

Fordi vi er overbevist om at den virksomhet vi utfører inneholder et vesentlig miljøaspekt i form av gjenvinning av ikke fornybare ressurser forplikter vi oss til proaktiv miljøledelse på alle nivåer. 

 • Vår organisasjonsstruktur, virksomhetsrutiner, styringssystemer, prosedyre og opplæringstiltak skal sørge for at Fønix Miljø AS overholder alle relevante lover, forskrifter og standarder på miljøområdet. 

 • For å oppnå kontinuerlig forbedring skal vi involvere våre ansatte, våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere i miljøarbeidet. 

 • Vårt mål er kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene i vår virksomhet. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativt miljøpåvirkning. 

 

Disse etiske retningslinjer er fastsatt av styret i styremøte 26.05.16 

Etiske retningslinjer

FØNIX MILJØ AS

Kirkeveien 19

3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276

E-mail: post@fonixmiljo.com

FØNIX MILJØ AS

Kirkeveien 19, 3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276

E-mail: post@fonixmiljo.com

bottom of page