top of page

UPPFÖRANDEDEKOD FÖR FÖNIX MILJÖ AB
 

GENERELLA PRINCIPER
Fönix Miljö AB hanterar insamlade metallrester efter kremering. Detta är en verksamhet som innebär speciella etiska utmaningar. Vi har därför definierat följande nyckelkrav för vår verksamhet:
 

 • Verksamheten är religiöst, politisk och ekonomiskt oberoende. 

 • Vi förpliktigar oss till att utföra vårt arbete med integritet och med högsta etiska standard. 

 • Detta innebär bland annat att vi lägger stor vikt på redlighet, ärlighet och öppenhet i hela vår verksamhet. Både ledning och anställda har ansvar för att dessa principer efterlevs. 

 • Företagsledning och medarbetare är medvetna om att vårt arbete kan påverka allmänhetens förtroende för landets krematorier. Ledning och medarbetare skall därför aktivt ta avstånd från, och motverka, all oetisk verksamhet. 

 • Fönix Miljö AB följer till fullo svensk lagstiftning som gäller denna typ av verksamhet. 

 • Vi respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och erkänner vårt ansvar att följa de krav som därmed berör vår verksamhet. Detta gäller både för våra anställda och för det samhälle vi arbetar och verkar i.

 • Vi har en öppen dialog med de som påverkas och involveras i våra aktiviteter. Vi besvarar alla förfrågningar från kunder samt externa intressenter och kommunicerar med alla de som påverkas av vår verksamhet. Även i denna kommunikation läggs det stor vikt på öppenhet.

 • All behandling, transport och förvaring av insamlade metallrester efter kremering sker med värdighet och respekt. 

 • Fönix Miljö AB skall så långt det är möjligt se till att återvunnen metall blir använd till fredliga ändamål. 

 • Eftersom verksamheten tillämpar öppenhet i all sin verksamhet skall krematorier som deltar i returordningen få tillgång till räkenskapsrapporter för verksamheten och en översikt över fördelningen av verksamhetens överskott.

FÖRHÅLLANINGSSÄTT TILL MEDARBETARE

Fönix Miljö AB eftersträvar ett gott och stabilt förhållande till alla anställda, baserat på ömsesidig respekt och värdighet. Anställningsvillkoren som erbjuds våra anställda skall minst efterleva nationell lagstiftning.

 • Vi erbjuder en sund och trygg arbetsmiljö och förpliktigar oss att arbeta med löpande förbättringar. 

 • Vi erbjuder lika möjligheter för alla anställda oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet. Vi accepterar inte diskriminering och motarbetar varje form av mobbing inom företaget. 

 • Vi underlättar för anställda eller andra personer knutna till verksamheten att rapportera missförhållanden på ett sätt som försäkrar korrekt behandling och aldrig innebär någon form av repressalier för den som anmäler/rapporterar. 

 • Vi accepterar anställdas rätt till att engagera sig, eller vara medlem i fackföreningar, i förhållande till gällande regler och praxis.  

 • Vi erbjuder fortlöpande utbildning och vidareutbildning för anställda.

 • Vi anställer ingen under 15 år, och förpliktar oss till inte att använda tvingad arbetskraft.

FÖRETAGSETIK

Korruption; mutor och bestickning samt konkurrenshämmande aktiviteter, inverkar negativt på vår verksamhet och motverkar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Fönix Miljö AB tolererar aldrig sådana aktiviteter. 

 • Vi följer strikt gällande konkurrenslagstiftning. 

 • Vi kommer inte direkt eller indirekt, för att uppnå eller behålla affärsverksamhet eller för att uppnå andra orättvisa fördelar för Fönix Miljö AB, erbjuda otillbörliga pengar eller andra värden till någon person eller företag för att påverka denna att agera i strid med förpliktelser som personen eller företaget är bundet av.

 • Vi skall inte direkt eller indirekt efterfråga eller acceptera någon form av otillbörliga betalningar eller andra värden som erbjuds oss, i hänseende till att påverka oss till att handla i strid med våra plikter som vi är bundna till.

 • Alla affärstransaktioner sker enligt gällande svensk lag och enligt god bokföringsmässig sed. 

MILJÖ

Vi är övertygade om att den verksamhet vi bedriver är ett viktigt led i arbetet för en bättre miljö. Våra tjänster bidrar till ett hållbart samhälle genom en cirkulär affärsmodell. Vi förbinder att omhänderta metallrester och att de återvinns på ett korrekt sätt. Vi strävar också efter att minska den miljöpåverkan som våra resor orsakar genom att optimera våra resrutter på bästa möjliga sätt.

 • Vår organisationsstruktur, verksamhetsrutiner och vidareutbildningsinitiativ sörjer för att Fönix Miljö AB respekterar och efterlever alla relevanta lagar och andra krav på miljöområdet. 

 • Som en del i vårt hållbarhetsarbete involverar vi våra anställda, leverantörer och övriga samarbetspartners i miljöarbetet. 

 • Vi arbetar kontinuerlig med förbättringar av miljöprestandan i verksamheten genom våra miljömål. Vi söker aktivt efter möjligheter för att reducera all negativ miljöpåverkan. 

KVALITET

Kvalitet ska genomsyra hela verksamheten så som arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt. Vi vill uppfattas som en professionell och pålitlig aktör som levererar ett gott resultat med nöjda uppdragsgivare.

 • Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt våra processer för att öka kvalitén och förbättra effektiviteten.

 • Vi har ett nära samarbete med de leverantörer som är viktiga för oss för att uppnå ett gott slutresultat och en ökad kvalitetsprestanda.

 

Ovanstående etiska riktlinjer är fastställda av Fönix Miljö AB i ett styrelsemöte daterat 26 september 2018.

Etiska riktlinjer

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2

664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2, 664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

bottom of page