top of page

FÖNIX MILJÖ AS:N TOIMINTAPERIAATTEET

YLEISIÄ PERIAATTEITA
Fönix miljö AS käsittelee tuhkauksen jälkeen erotettuja metalleja. Toiminta asettaa erityisiä eettisiä haasteita. Olemme määritelleet seuraavia avainvaatimuksia toiminnallemme:

 • Toiminta on uskonnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti riippumatonta.

 • Me sitoudumme siihen, että toiminnallamme on korkein eettinen taso ja integriteetti.

 • Tämä merkitsee muunmuassa sitä, että panemme suuren painoarvon toiminnan kunniallisuudelle, rehellisyydelle ja avoimuudelle. Sekä toiminnan johto että sen työntekijät ovat vastuussa näiden periaatteiden toteuttamisesta.

 • Yritysjohto ja sen työntekijät ovat tietoisia siitä että tapamme toimia vaikuttaa myös maan krematorioiden luottamuksellisuuteen. Johdon ja työntekijöiden tulee siksi vastustaa kaikkea epäeettistä toimintaa ja irtisanoutua sellaisesta.

 • Fönix miljö AS noudattaa täysin suomalaista lainsäädäntöä, joka koskee tällaista toimintaa.

 • Kunnioitamme YK:n ihmisoikeusjulistusta ja tunnustamme oman vastuumme sen seuraamiseksi toiminnassamme. Tämä koskee sekä työntekijöitämme että yhteiskuntaa, jossa toimimme ja elämme.

 • Meillä on avoin dialogi niiden kanssa, joita toimintamme koskee. Vastaamme kaikkiin asiakkaittemme ja muiden asianosaisten kysymyksiin ja kommunikoimme kaikkien toimintaamme osallistuvien osapuolten kanssa. Kaikessa panemme suuren painoarvon avoimuudelle.

 • Metallijätteiden käsittely, kuljetus ja säilytys tapahtuu arvokkaasti ja kunnioitusta tuntien.

 • Fönix miljön pyrkimys on, että niin pitkälle kuin se vain on mahdollista uusiokäyttöön otettava metalli käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin.

 • Koska toimita, kaikilla osa-alueillaan, perustuu avoimuuteen saavat toimintaan osallistuvat krematoriot tilinpäätöksen toiminnastamme ja tiedon omasta osuudestaan toiminnan tuotosta.

TYÖNTEKIJÖIHIN SUHTAUTUMINEN

Fönix miljö AS pyrkii hyvään ja vakaaseen suhteeseen kaikkien työntekijöidensä kanssa. Tämä perustuu keskinäiseen toistensa kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Meihin työsuhteessa olevien palkan tulee täyttää vähintään kansalliset minimipalkkavaatimukset.

 • Tarjoamme terveen ja turvallisen työympäristön ja sitoudumme toimimaan jatkuvien työolojen parantamisen puolesta.

 • Tarjoamme samat mahdollisuudet kaikille työntekijöille ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta ja etnisyydestä riippumatta.

 • Helpotamme työntekijöidemme, ja muiden toimintaamme osallistuvien henkilöiden, mahdollisuutta raportoida epäkohdista ja varmistamme oikeudenmukaisen asioiden käsittelyn. Ilmiantajalle/raportoijalle ei koidu mitään kostotoimia.

 • Hyväksymme työntekijöiden oikeuden liittyä ammattiliitoihin voimassa olevien säännösten ja käytännön mukaisesti.

 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvaa jatkokoulutusta.

 • Emme ota tysuhteeseen alle 15 vuotiaita. Sitoudumme siihen, ettemme käytä pakkotyövoimaa.

FORRETNINGSETIKK

Korrupsjon, bestikkelser og konkurransehindrende aktiviteter vil virke ødeleggende for vår virksomhet, og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Fønix Miljø AS tolererer ikke slike aktiviteter.  

 • Vi skal ikke bryte gjeldende konkurranselovgivning. 

 • Vi skal ikke direkte eller indirekte, for og oppnå eller beholde forretningsaktiviteter eller sikre andre urettmessige fordeler for Fønix Miljø AS, tilby eller gi urettmessig penger eller andre verdier til noen person eller selskap i den hensikt å påvirke denne personen eller dette selskapet til å handle i strid med de plikter vedkommende person eller selskap er bundet av. 

 • Vi skal ikke direkte eller indirekte anmode om eller akseptere noen form for urettmessig betaling eller andre verdier som tilbys oss, i den hensikt å påvirke oss til å handle i strid med de plikter vi er bundet av. 

 • Vi rapporterer regnskapsmessige transaksjoner korrekt ved å rapportere i henhold til gjeldende regnskapsprinsipper og lovgivning på området. 

YRITYSETIIKKA

Korruptio, lahjonta ja muu kilpailua haittaava toiminta vaikuttaa kielteisesti toimintaamme ja estää taloudellisen, sosiaalisen ja demokraattisen kehityksen. Fönix miljö AS ei hyväksy sellaisia aktiviteetteja.

 • Noudatamme tarkasti kilpailulainsäädäntöä.

 • Fönix miljö AS ei suostu, suoraan tai epäsuorasti, antamaan eritystarjouksia, rahaa tai muuta arvokasta saavuttaakseen tai säilyttääkseen mahdollisuuden toimintaansa tai saavuttaakseen muita toimintaan liittyviä etuja itselleen. Emme myöskään tarjoa vastaavia etuja kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle saadaksemme heidät toimimaan vastoin niitä velvoitteita, joihin he ovat sitoutuneet.

 • Emme suostu, suoraan tai epäsuorasti, hankkimaan itsellemme etua tai hyväksy virheellistä maksua tai muuta meille tarjottua arvokasta siinä tarkoituksessa, että meidät saataisiin toimimaan vastoin niitä velvoitteita, joihin me olemme sitoutuneet.

 • Kaikki kaupallinen liitetoiminta tapahtuu voimassa olevan suomalaisen lainsäädännön mukaisesti ja hyvän kirjanpitotavan mukaan.

YMPÄRISTÖ

Olemme vakuuttuneita, että toimintamme on lenkki toiminnassa paremman ympäristön puolesta. Tähän sisältyy muunmuassa aktiivinen talteenotto uusiokäyttöön sekä jatkuva työ ympäristöä parantavien toimenpiteiden kehittämiseksi.

 • Organisaatiorakenteemme, toimintarutiinimme, hallintojärjestelmämme ja jatkokoulutusaloitteemme tulee palvella Fönix miljö AS:n sitoumusta kunnioittaa ja toteuttaa lakeja ja määräyksiä ympäristöalalla.

 • Parantaaksemme jatkuvasti ympäristötyötämme sisällytämme mukaan tähän toimintaan työntekijämme, tavaran toimittajat ja muut yhteistykumppanit.

 • Tavoitteemme on parantaa jatkuvasti toimintamme ympäristötavoitteita. Etsimme aktiivisesti toimitapoja, jotka vähentävät ympäristön kuormittamista.

LAATU

Laadun tulee antaa leimansa koko toiminnalle kuten työtavoille, tiedottamiselle ja yhteyksille sekä sisäisesti että ulospäin. Haluamme, että meitä pidetään ammattimaisena ja luotettavana toimijana, joka tekee hyvää tulosta tyytyväisille toimeksiantajille.

 • Me arvioimme ja parannamme jatkuvasti työprosessejamme nostaaksemme laatuamme ja parantaaksemme tehokkuuttamme.

 • Meillä on läheinen yhteistyö meille tärkeiden tavaran toimittajien kanssa voidaksemme saavuttaa hyvän lopputuloksen ja saadaksemme aikaan yhä paremman laadun.

 

Ylläolevat eettiset periaatteet on vahvistettu Fönix miljö AS:n hallituksen kokouksessa 26 syyskuuta 2018.

Eettiset periaatteet

FÖNIX MILJÖ AS

Kirkeveien 19

3085 Holmestrand, Norway

Puhelin: +46 73 503 07 03

E-mail: markku.ohranen@fonixmiljo.com

FÖNIX MILJÖ AB

Kirkeveien 19, 3085 Holmestrand, Norway

Puhelin: +46 73 503 07 03

E-mail: markku.ohranen@fonixmiljo.com

bottom of page