top of page
fonix_bakgrund_top_sv.png

Vår värdegrund är: 
Värdighet, respekt, öppenhet och trygghet.

Enligt ramavtalet mellan Fönix Miljö AB och Svenska kyrkan tar Fönix ansvar för att krematorier i Sverige från norr till söder får möjlighet att lämna metaller och något organiskt material från kremationer till Fönix.

 

I vår statisitk kan det utläsas skillander mellan krematorier. Några har högre metallinnehåll i sitt resultat än andra. Detta kan bero på socioekonomiska eller anläggningstekniska förhållanden m.m.

 

Vår uppdragsgivare, Svenska kyrkan, har därför bestämt att redovisningsprincipen ska vara solidarisk. Det innebär att Fönix Miljö AB lämnar ut snittvärdet per kremation och år. Snittvärdet baseras på det totala värdet som genereras för alla krematorier som Fönix har samarbete med, delat på det totala antalet kremationer.

 

I sitt samarbete med krematorierna följer Fönix Miljö AB riktlinjer angivna Begravningslagen  5. kap 6 § (1990:1144) 

Ramavtal & solidarisk redovisning

Genom hela processen från hämtning, sortering och försäljning av metaller  har Fönix fokus på säker dokumentation. Detta sker genom vägning och registrering av inhämtade kärl. Alla krematorier får även en samlingsrapport efter varje besök.

 

Öppenhet och insyn kring redovisning av kostnader och intäkter sker till Svenska Kyrkan och Allmänna Arvsfonden. Som svenskt företag fungerar vi i ett system där de affärsmässiga förhållandena i Fönix är kontrollbara hos Skatteverket och Bolagsverket. 

Öppenhet, insyn och säkerhet

Metaller från krematoriet

  • Personal från Fönix Miljö AB hämtar restmaterial efter kremering från krematorier med Fönixavtal. Restmaterialet tas till anläggningen i Karlstad. 

  • Hämtning och hantering av restmaterial sker med fokus på säkerhet, etik och miljö.

 

Sortering

  • Metallerna sorteras i olika fraktioner och typer av metaller. Sorteringen sker med det etiska och miljön i centrum och av personal med säkerhet, respekt och värdighet som värdegrund. 

 

Återvinning

  • Sorterade metaller analyseras, smälts och raffineras hos företagen
    Stena Metall AB och K.A.Rasmussen AS.

  • Organiskt material som blivit kvar efter sorteringsprocessen tas om hand av personalen och förs till Ruds kyrkogård i Karlstad. Här grävs det organiska materialet ned i enlighet med avtal med Karlstads Pastorat.

 

Allmänna arvsfonden

  • Fönix Miljö AB överför varje år 90% av överskottet från verksamheten till Allmänna arvsfonden. Totalt mellan åren 2016-2022 har Fönix Miljö AB gett 409 miljoner SEK till Allmänna arvsfonden. 

Hanteringsprocess vid Fönix Miljö AB

I Norge och i Sverige har det tidigare varit praxis att gräva ned metallrester från kremering på kyrkogårdar under en kistgrav. Men frågan om att återvinna metaller efter en kremering togs upp av far och son, Åge Matre och Magnus Myhre Matre 2009/2010 i Norge.

 

Efter några år fick man tillstånd till en försöksverksamhet med ändamålet att återvinna metaller efter kremering. Frågor kring hanteringen av metaller från kremationsrester i Norge hade då behandlats av kulturdepartementet, i biskopsmöten, kyrkliga råd och i kyrkans arbetsgivarorganisation. Juridiska, etiska och praktiska frågor hade tagits i begrundande och behandlats när tillstånd för en försöksverksamhet gavs.

 

Resultatet blev en lagändring, försöksverksamheten permanentades och 2011 grundades Fønix Miljø AS i Norge. Några år senare fick Svenska kyrkan och Sveriges krematorie-och kyrkogårdsförbund (SKKF) i uppdrag av svenska myndigheter, efter ett riksdagsbeslut 2016 att införa återvinning av metaller från kremationer i Sverige. Fønix Miljø AS blev inviterade till upphandling och avtal slöts. 2016 Etablerade Magnus och Åge det svenska företaget Fönix Miljö AB. Anläggningen ligger i Vålberg i Karlstad kommun.

Historik

fjarils_bg.jpg

Fönix Miljö AB hanterar insamlade metallrester efter kremering. Detta är en verksamhet som innebär speciella utmaningar. Läs om våra etiska riktlinjer >

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2

664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2, 664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

bottom of page